Skip to content

Y wybodaeth ddiweddaraf i gwsmeriaid a chyflenwyr y GCC ar yr Adolygiad Caffael

Y wybodaeth ddiweddaraf i gwsmeriaid a chyflenwyr y GCC ar yr Adolygiad Caffael

Ar 5 Medi darparodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford, ddatganiad ysgrifenedig ar y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru.

Mae'r datganiad llawn ar gael yn llyw.cymru

Nodir yn y datganiad y bydd y GCC, dros amser, yn peidio â bodoli ar ei ffurf bresennol.

Mae'r datganiad yn nodi y caiff strategaeth gaffael newydd ei datblygu, gan ei gwneud yn bosibl i werth llawn caffael gael ei wireddu yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol.

Mae'r datganiad yn disgrifio y bydd gweithrediad llai yn cael ei sefydlu er mwyn rheoli portffolio llai o gontractau cenedlaethol.

Felly, beth mae hyn yn ei olygu i mi?

Fel un o gwsmeriaid y GCC

Mae'n fusnes fel arfer wrth i'r strategaeth gaffael newydd gael ei datblygu.

Byddwn yn parhau i reoli ein fframweithiau a'n cytundebau a gweithio i gefnogi ein cwsmeriaid.

Byddwn yn gweithio gyda chi a rhanddeiliaid eraill er mwyn adolygu ein cytundeb presennol gan geisio nodi'r rhai a allai barhau i gael eu cyflawni'n genedlaethol.

Caiff y broses o drosglwyddo i unrhyw weithrediad caffael newydd ei rheoli'n ofalus gan sicrhau parhad gwasanaethau a chytundebau.

Byddwn yn parhau i gynnig bargen dda i Gymru drwy ein cytundebau, tra'n cefnogi llesiant cenedlaethau'r dyfodol.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i faterion ddatblygu

Fel un o gyflenwyr y GCC

Mae'n fusnes fel arfer. Mae'r defnydd o'n cytundebau'n cynyddu a bydd y gwaith parhaus o'u rheoli yn parhau.

Byddwn yn parhau â'r prosesau rheoli fframweithiau presennol ac yn dal i gasglu'r Ad-daliad Cyflenwr Gorfodol.

Byddwn yn gweithio gyda chi a rhanddeiliaid eraill er mwyn adolygu ein cytundeb presennol gan geisio nodi'r rhai a allai barhau i gael eu cyflawni'n genedlaethol.

Ar adeg sefydlu'r gweithrediad llai ar gyfer rheoli contractau cenedlaethol, bydd cytundebau byw yn trosglwyddo neu'n cael ei newyddu i'r gweithrediad newydd.

Bydd newidiadau i'n hamserlen bresennol lle y nodir y bydd tendrau yn y dyfodol yn cael eu cyflawni'n well yn rhanbarthol neu'n lleol.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i gyflenwyr am ein cynlluniau caffael yn y dyfodol.

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Paul Griffiths, Pennaeth Rheoli Categorïau ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid: Paul.Griffiths1@llyw.cymru