Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Yn galw am adborth ar fframwaith gwasanaethau argraffu Cymru gyfan

Rydym yn dechrau cynnal cyfarfodydd adolygu wyneb yn wyneb gyda chyflenwyr ym mis Mai ar Fframwaith Gwasanaethau Argraffu Cymru Gyfan i drafod eu perfformiad a chyfleoedd yn y dyfodol.

Mae hyn yn dilyn yr holiadur diweddar lle y gofynnwyd i gyflenwyr am adborth ar eu profiad o'r fframwaith.

Rydym hefyd wedi llunio holiadur i gwsmeriaid sydd wedi gweithio gyda ni o'r blaen - naill ai drwy'r Grŵp Fforwm Categorïau neu fel defnyddiwr y fframwaith. Rydym am glywed barn cwsmeriaid am y fframwaith, ei addasrwydd a'i berfformiad hyd yma. Os ydych yn gweithio i sefydliad nad yw wedi defnyddio'r fframwaith, ond a fyddai'n ei ddefnyddio pe baem yn gwneud rhywbeth yn wahanol, rhowch wybod i ni beth fyddai hynny.

Mae'r holiadur cwsmeriaid i'w weld yma

Fframwaith gwasanaethau post, gwasanaethau cludo a chyfarpar ystafell bost Cymru gyfan

Rydym wedi bod yn cynnal adolygiadau cyflenwyr ym mis Ebrill. Dylai cwsmeriaid sydd â sylwadau am berfformiad cyflenwyr neu sydd am gyfrannu at yr adolygiadau, gysylltu â'r blwch post categorïau yn NPSCorporateServices@llyw.cymru