Skip to content

Rheolwyr contract – Ydych chi'n barod ar gyfer Brexit?

Rheolwyr contract – Ydych chi'n barod ar gyfer Brexit?

Nod Llywodraeth Cymru yw cael y canlyniad gorau posibl, neu'r un lleiaf niweidiol, i'r negodiadau Brexit ar gyfer Cymru – p'un a lwyddir i ddod i gytundeb ai peidio.

Sefyllfa gyda Chytundeb:

 • Os llwyddir i ddod i gytundeb, bydd cyfnod gweithredu yn dechrau.
 • Yn ystod y cyfnod gweithredu, bydd awdurdodau contractio Cymru yn parhau i gyhoeddi Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd/Tendrau Electronig Dyddiol (TED) drwy GwerthwchiGymru.
 • Bydd deddfwriaeth ym maes caffael cyhoeddus yn aros fel y mae ar hyn o bryd yn ystod y cyfnod gweithredu.

Sefyllfa Heb Gytundeb:

 • Mae tîm Caffael Brexit Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth y DU a rhanddeiliaid eraill er mwyn helpu i sicrhau na fydd fawr ddim newid i'r ffordd y mae'r sector cyhoeddus yn caffael os bydd sefyllfa Heb Gytundeb.
 • Bydd rheolau yn aros yr un peth ar y cyfan.
 • Bydd trothwyon yn aros yr un peth.
 • Y prif newid fydd, yn lle cyhoeddi hysbysiadau ar Gyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd/Tendrau Electronig Dyddiol (TED), cânt eu cyhoeddi ar wasanaeth E-hysbysu newydd y DU. Caiff hyn ei wneud o hyd drwy GwerthwchiGymru felly ni ddylai wneud fawr ddim gwahaniaeth i'r defnyddwyr.
 • Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda chontractwr GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau bod yr holl wasanaethau wedi'u hintegreiddio â gwasanaeth e-hysbysu newydd y DU a fydd ar gael erbyn 29 Mawrth. Dylai'r broses o drosglwyddo i'r gwasanaeth newydd fod yn eithaf didrafferth i ddefnyddwyr.
 • Byddwn yn annog cyflenwyr yng Nghymru i fanteisio ar gyfleoedd contractio drwy GwerthwchiGymru a chaiff defnyddwyr eu cyfeirio at GwerthwchiGymru ar system e-hysbysu newydd y DU.
 • Mae Swyddfa'r Cabinet wedi cyhoeddi rhagor o fanylion am yr hyn a fydd yn digwydd i brosesau caffael y sector cyhoeddus os bydd sefyllfa Heb Gytundeb
 • Mae canllawiau ar yr hyn a fydd yn digwydd i brosesau caffael cyhoeddus pe byddem yn gadael yr UE gyda GOV.UK

Gwyddom y bydd gennych lawer o gwestiynau am sut y bydd y naill sefyllfa neu'r llall yn effeithio arnoch. Rydym wedi cysylltu â nifer o fforymau caffael ac rydym yn trefnu i gyfarfod â nhw dros yr wythnosau nesaf. Os ydych yn rhedeg fforwm ac nad ydym wedi cysylltu â chi, neu os hoffech i ni ddod i gyfarfod â chi ar wahân, rhowch wybod i ni drwy e-bostio: ProcurementBrexit@llyw.cymru

Mae cymorth hefyd ar gael ar GwerthwchiGymru er mwyn eich helpu i gynnal dadansoddiad risg o'ch contractau cyfredol i sicrhau eu bod yn addas at y diben ar ôl Brexit. Gellir dod o hyd i'r pecyn adnoddau, ynghyd â rhestr o gwestiynau cyffredin ar GwerthwchiGymru.