Skip to content

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Newyddion cryno am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Darparu Deunyddiau Goleuadau Priffordd

Wrth archebu cynhyrchion o'r fframwaith hwn dylech gynnwys cyfeirnod y fframwaith, sef ‘NPS-CFM-0059-16’, a'r lot sy'n cael ei defnyddio.

Bydd hyn yn helpu i wneud yn siŵr y codir prisiau cywir y fframwaith arnoch. Bydd hefyd yn gwella ansawdd data a fydd, yn ei dro, yn helpu i lywio'r ffordd rydym yn gweithio yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r fframwaith deunyddiau goleuadau priffordd, anfonwch neges e-bost i NPSConstruction&FM@llyw.cymru

Deunyddiau Adeiladu Newydd

Helpwch ni i ddatblygu fframwaith deunyddiau adeiladu newydd sy'n diwallu anghenion cwsmeriaid.

Rydym yn chwilio am aelodau o Grŵp Fforwm Categori newydd i roi arweiniad i ni wrth i ni ddechrau ar y fframwaith, a fydd yn mynd yn fyw yn ystod ail chwarter 2019.

Er nad ydym wedi penderfynu'n derfynol ar gwmpas y trefniant newydd, mae'n debygol o gynnwys y lotiau hynny yr ymdrinnir â nhw yn y fframwaith deunyddiau adeiladu cyffredinol presennol a'r fframwaith trydanol, gwresogi a phlymio presennol. Felly, mae ein gwaith cwmpasu yn ymdrin â'r nwyddau canlynol:

  • gwasanaeth a reolir
  • deunyddiau adeiladu cyffredinol
  • deunyddiau pren a deunyddiau dalennau
  • drysau
  • cynhyrchion addurniadol
  • ffitiadau trydanol, ceblau, goleuadau ac ategolion (heb gynnwys goleuadau stryd)
  • gwresogi, awyru, boeleri a chynhyrchion cysylltiedig
  • nwyddau plymio, glanweithdra a dŵr glaw

Er mwyn mynegi diddordeb mewn ymuno â'r Grŵp Fforwm Categori neu ddarparu gwybodaeth a all fod yn ddefnyddiol neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost i NPSConstruction&FM@llyw.cymru.

Trydanol, Gwresogi a Phlymio

O 1 Gorffennaf 2018, bu amrywiad prisiau ar gyfer cyflenwyr penodol cynhyrchion Baxi yn erbyn lot 2 o'r fframwaith trydanol, gwresogi a phlymio.

Ceir manylion y prisiau diwygiedig yn GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Rydym wedi ymestyn y fframwaith hwn am 12 mis arall tan fis Medi 2019 ar gais ein cwsmeriaid. Caiff manylion yr estyniad eu cadarnhau yn fuan. Disgwylir i'r fframwaith ddod i ben ar 27 Medi 2018.

Deunyddiau Glanhau a Phorthorol

Rydym wedi ymestyn y fframwaith deunyddiau glanhau a phorthorol am 12 mis arall.

Ar gais ein grŵp fforwm categori cwsmeriaid, caiff y fframwaith ei ymestyn tan 20 Medi 2019. Mae dogfennau canllaw ar GwerthwchiGymru wedi cael eu diweddaru bellach (angen mewngofnodi).

Canllawiau Cyflym

Mae pob un o ganllawiau'r fframwaith adeiladu a rheoli cyfleusterau ar GwerthwchiGymru wedi cael eu diweddaru yn dilyn estyniadau diweddar i'r fframwaith a newidiadau staff. Bydd y canllawiau cyflym yn eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei heisiau arnoch.