Skip to content

Y newyddion diweddaraf am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Y newyddion diweddaraf am adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Fframwaith deunyddiau adeiladu cyffredinol

Mae'r fframwaith hwn wedi'i ymestyn am 12 mis arall tan 5 Chwefror 2019. Mae'r adolygiad blynyddol o brisiau yn mynd rhagddo gyda holl gyflenwyr y fframwaith a chaiff prisiau diwygiedig eu cyhoeddi maes o law ar GwerthwchiGymru.

Darparu'r fframwaith gwasanaethau cynnal a chadw a gosod lifftiau teithwyr, nwyddau a domestig

Mae gwybodaeth bwysig am restr cyflenwyr a manylion cyswllt y fframwaith cynnal a chadw lifftiau wedi'i lanlwytho i GwerthwchiGymru. Os yw'ch sefydliad yn ystyried defnyddio'r fframwaith hwn yn y dyfodol agos, sicrhewch fod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am gyflenwyr cyn bwrw ati â'ch cystadleuaeth.

Mini-gystadlaethau 

Mae consortia'r canolbarth a'r gorllewin yn cynnal mini-gystadleuaeth ar y cyd ar gyfer cynnal a chadw lifftiau a disgwylir iddynt ddyfarnu ym mis Ebrill 2018. Dylai unrhyw sefydliad arall sydd am gynnal mini-gystadlaethau tebyg ar y cyd gysylltu â blwch negeseuon e-bost y categori Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau gan nodi ei ofynion. 

Cysylltwch â: NPSConstruction&FM@llyw.cymru

Adolygu cyfleustodau

Mae tîm Cyfleustodau'r GCC yn bwriadu dechrau adolygu opsiynau cyflenwi nwy a thrydan o fis Ebrill 2019 ymlaen. Gwahoddwyd pob rhanddeiliad i ymuno ag is-grŵp i weithio gyda ni ar yr adolygiad. Caiff unrhyw argymhelliad a wneir gan yr is-grŵp ei gyflwyno i'r grŵp Cyfleustodau llawn i'w gymeradwyo yn ystod haf 2018. Os hoffech wybod mwy neu gymryd rhan yn yr adolygiad, cysylltwch â ni yn NPSUtilities@llyw.cymru