Skip to content

Cod ymarfer

Cod ymarfer

Ar 9 Mawrth bydd blwyddyn wedi mynd heibio ers i ni lansio'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.

Nod y Cod yw sicrhau bod gweithwyr mewn cadwyni cyflenwi yn y sector cyhoeddus yn cael eu cyflogi'n gyfreithlon ac yn deg, ac na chaiff caethwasiaeth ac arferion cyflogaeth anfoesegol eu goddef.

Yn ddiweddar, cynhaliodd Cyngor Abertawe gymuned fuddiant i'r sector cyhoeddus er mwyn rhannu cynnydd, arfer da ac arbenigedd o fewn y sector. Edrychwn ymlaen at weithio gyda sefydliadau a busnesau yn y misoedd i ddod er mwyn sicrhau cefnogaeth i'r Cod Ymarfer, wrth iddynt roi cynlluniau gweithredu a phrosesau ar waith.

Disgwylir i bob sefydliad sy'n cael cyllid gan Lywodraeth Cymru, naill ai'n uniongyrchol neu drwy grantiau neu gontractau, ymrwymo i'r Cod. Anogir sefydliadau eraill yng Nghymru i'w ddilyn.

Rhannwch y fideo hwn â'ch cyflenwyr a'ch cydweithwyr.

Mae canllawiau ymarferol er mwyn helpu i roi'r Cod ar waith ar gael gweler Cod ymarfer: Cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â sue.hurrell@llyw.cymru

Ffynhonnell: Gwerth Cymru