Skip to content

Cod ymarfer yn cyrraedd carreg filltir o 150

Cod ymarfer yn cyrraedd carreg filltir o 150

Cyhoeddodd Gweinidog yr Economi Ken Skates mewn digwyddiad yn Wrecsam yn ddiweddar fod mwy na 150 o sefydliadau wedi mabwysiadu Cod Ymarfer arloesol Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol, gan helpu i sicrhau amodau gwaith gwell mewn cadwyni cyflenwi.

Cafodd y cod ei lansio am y tro cyntaf yn 2017. Mae'r cod wedi ei gynllunio i ddileu caethwasiaeth fodern ac i gefnogi arferion cyflogaeth foesegol. Drwy gofrestru, mae sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector yn ymrwymo i gyfres o gamau gweithredu sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael ag arferion cyflogaeth a gwaith annheg ac anghyfreithlon.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Glyndŵr, yn cynnwys y canlynol:

  • prif anerchiad gan Ken Skates, AC
  • trosolwg o'r cod gan Sue Hurrell, Llywodraeth Cymru
  • enghraifft o roi'r cod ar waith gan Gartrefi Cymunedol Gwynedd
  • cyngor ar y Cyflog Byw gan Cynnal Cymru
  • trosolwg o'r hyn sy'n cael ei wneud er mwyn mynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern yng Nghymru gan Steve Chapman, Cydgysylltydd Atal Caethwasiaeth Cymru, Llywodraeth Cymru

Mae'r garreg filltir yn pwysleisio pwysigrwydd ac uchelgais y cod yng Nghymru ymhellach, ac anogir mwy o sefydliadau i gofrestru. Disgwylir i bob sefydliad sy'n cael cyllid gan Lywodraeth Cymru, naill ai'n uniongyrchol neu drwy grantiau neu gontractau, ymrwymo i'r cod.

Am ragor o wybodaeth am y Cod a sut i gofrestru.