Skip to content

CIPS yn cyhoeddi newyddion trist

CIPS yn cyhoeddi newyddion trist

Bydd cydweithwyr caffael yng Nghymru yn drist o glywed bod CIPS wedi cyhoeddi bod y Prif Weithredwr, David Noble wedi marw’n annisgwyl ddydd Gwener 24 Chwefror ar ôl salwch byr.

Mae David yn gadael ar ei ôl ei arweinyddiaeth bendant o’r corff proffesiynol mwyaf yn y byd ar gyfer caffael a’r gadwyn gyflenwi a’r modd yr oedd o blaid y Ddeddf Caethwasiaeth Fodern. 

Roedd David yn gefnogwr cryf i waith caffael y sector cyhoeddus yng Nghymru, a’r gwaith a wneir gan Lywodraeth Cymru i godi proffil y proffesiwn a sicrhau newid trawsffurfiadol. Roedd y gwaith a wnaed drwy 9 maes Datganiad Polisi Caffael Cymru, a datblygu'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cyflogaeth Foesegol, sy’n adeiladu ar y Ddeddf Caethwasiaeth Fodern, wedi cael cryn argraff ar David. Cafodd hyn ei gydnabod yn ei argymhelliad personol i ddyfarnu Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Jane Hutt, a oedd yn Weinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar y pryd, ac sydd nawr yn Arweinydd y Tŷ, sef y gwleidydd cyntaf a’r unig wleidydd o’r Deyrnas Unedig i gael y wobr.

Ers iddo gael ei benodi yn 2009, roedd David wedi llwyddo i dyfu CIPS yn sefydliad a oedd yn wirioneddol fyd-eang ac yn llwyddiannus yn ariannol ac a oedd yn canolbwyntio ar wella a chael cydnabyddiaeth i’r Proffesiwn. Roedd David yn gyfrifol am hybu mentrau megis hyfforddi, trwyddedu Gweithwyr Caffael Proffesiynol, a sefydlu safonau yn erbyn llygredd, llwgrwobrwyo a chaethwasiaeth fodern.

Yn dilyn cyfarfod gydag Andrew Forrest o’r Sefydliad Walk Free yn 2012, roedd David ar flaen y gad yn gwneud Caethwasiaeth Fodern yn fwy amlwg yn fyd-eang. Sefydlodd y Canllaw Caffael Moesegol a Chynaliadwy, a chefnogodd ac arweiniodd y tîm yn y Swyddfa Gartref i greu Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015.

Ar adeg marw David, mae gan CIPS 115,000 o aelodau mewn 150 o wledydd, gyda swyddfeydd yn Affrica, Asia-Môr Tawel, y Deyrnas Unedig, Gogledd Affrica a’r Dwyrain Canol, gyda phartneriaethau yn China, Gwlad Pwyl, Rwmania a Sweden.

Mae ein meddyliau a’n cydymdeimlad gyda theulu David a’r staff yn CIPS.