Skip to content

Sector cyhoeddus Cymru a’r her plastigion

Sector cyhoeddus Cymru a’r her plastigion

Mynd i’r afael â’r her blastigion trwy brosesau caffael.

A oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio a gwaredu plastig ym mhob agwedd ar gymdeithas fodern? A hoffech wybod sut mae'r sector cyhoeddus yn chwarae rôl allweddol wrth ymdrin â'r materion a nodi heriau ac atebion i'r problemau mewn perthynas â chaffael a chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru?

Os felly, mae WRAP Cymru yn cynnal gweithdy hanner diwrnod am ddim, a gynlluniwyd ar gyfer unrhyw un sy'n gyfrifol am benderfyniadau caffael yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Beth fydd hyn yn ei gynnwys?

  • 'Tuag at Fap Llwybr ar gyfer Ailgylchu Plastig' WRAP Cymru a Chytundeb Plastigau WRAP UK i dynnu sylw at ddynameg y farchnad a'i heffaith ar gaffael yn y sector cyhoeddus.
  • Amlinellu atebion a rhwystrau posibl i weithredu, gan gynnwys cyfleoedd i arbed costau, a sut y gall helpu i gyflawni'r nodau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
  • Sut i ymgorffori arfer da drwy'r broses gaffael yn unol â'r hierarchaeth gwastraff er mwyn lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu.

Ar gyfer pwy y mae?

  • Penaethiaid Caffael a Rheolwyr Categori
  • Penaethiaid a Rheolwyr Arlwyo
  • Cyfarwyddwyr yr Amgylchedd
  • Ystadau a Chyfleusterau
  • Gweithwyr Proffesiynol Cynaliadwyedd y Sector Cyhoeddus
  • Aelodau Etholedig
  • Pob rhanddeiliad cadwyn gyflenwi

Sut y gallaf fynd?

Cliciwch yma i sicrhau eich lle am ddim yn y gweithdy yng Nghaerdydd. Dydd Mawrth, 11 Medi, 2018 - 10:00 - 13:30

Cliciwch yma i sicrhau eich lle am ddim yn y gweithdy yn Llanelwy. Dydd Mercher, 12 Medi, 2018 - 10:00 - 13:30