Skip to content

Cwestiynau

Cwestiynau

YN YR ADRAN HON

Pam sefydlwyd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol?

Cafodd y syniad o Wasanaeth Caffael Cenedlaethol ei grybwyll yn dilyn Adolygiad McClelland ar Gaffael y Sector Cyhoeddus yng Nghymru.

Lansiwyd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) gan y Gweinidog Cyllid Jane Hutt a'r Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths yn Nhachwedd 2013 gyda'r nod o alluogi'r sector cyhoeddus yng Nghymru i gydweithio'n agosach wrth gaffael gwasanaethau a nwyddau cyffredin ac ailadroddol. Mae'n cyd-fynd yn uniongyrchol â Datganiad Polisi Caffael Cymru.

Hyd yma mae dros 70 o sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru wedi ymrestru i ddefnyddio'r fenter newydd.

Mae tîm o arbenigwyr masnach a chaffael o fewn y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn gweithio i harneisio pŵer prynu'r sefydliadau.

Beth a olygir gan y term "gwariant cyffredin ac ailadroddol"?

Mae categorïau gwariant 'Cyffredin ac ailadroddol' wedi'u diffinio fel y nwyddau a'r gwasanaethau hynny sy'n cael eu pwrcasu gan amryw o sectorau bob blwyddyn. Nid ydynt o reidrwydd o werth uchel neu'n gymhleth – ac wrth eu natur maen nhw'n aml yn drafodol. Mae gwariant Cyffredin ac Ailadroddol yn cynnwys y categorïau lefel uwch canlynol: Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Fflyd a thrafnidiaeth, Gwasanaethau proffesiynol, Gwasanaethau corfforaethol a chymorth busnes, Adeiladu a rheoli cyfleusterau a gwasanaethau pobl a chyfleustodau.

Pwy all gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth?

Gall unrhyw sefydliad sector cyhoeddus yng Nghymru ddefnyddio'r gwasanaeth, yn amodol ar reoliadau'r Undeb Ewropeaidd. Os hoffech chi ddefnyddio'r gwasanaeth mae croeso i chi gysylltu drwy e-bostio nationalprocurementservice@wales.gsi.gov.uk

Beth petai un o'r gwasanaethau sy'n dod o fewn cwmpas y GCC yn cael ei gyflenwi'n fewnol o fewn y sefydliad?

Os yw gwasanaeth yn cael ei gyflawni'n fewnol nid yw'n rhywbeth y mae'r sefydliad yn ei gaffael ac o ganlyniad, ni fydd y gwariant yn cael ei gynnwys o fewn cwmpas categori'r sefydliad hwnnw.

A fydd hyn yn cael effaith ar gyflenwyr lleol?

Ar hyn o bryd dim ond 15% o wariant y categorïau GCC cysylltiedig sy'n mynd i gyflenwyr o Gymru. Yn wir, mae GCC yn creu cyfle i gryfhau'r cyswllt gyda gweithgarwch datblygu economaidd a chryfhau'r cadwyni cyflenwi Cymreig yn y meysydd hyn. Mae Adolygiad McClelland yn dangos bod caffael cryfach a chanolog, gyda phwyslais ar werth economaidd, yn arwain at fwy o wariant lleol na gwariant afreolus, penrhydd.

Sut mae'r GCC yn rheoli ei ddull o Gaffael?

Mae'r GCC yn seiliedig ar reoli fesul categori lle bydd nwyddau a gwasanaethau yn cael eu gosod mewn grwpiau pendant yn seiliedig ar eu marchnadoedd cyflenwi cysylltiedig. Ar hyn o bryd y marchnadoedd hyn yw Adeiladu a rheoli cyfleusterau; Gwasanaethau corfforaethol a chymorth busnes; Fflyd a thrafnidiaeth; Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu; Gwasanaethau pobl a chyfleustodau; a Gwasanaethau proffesiynol.

Pwy yw'r Awdurdod Contractio?

Mewn cystadleuaeth agored penodwyd Llywodraeth Cymru i gynnal y GCC ar ran y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Sut mae'r GCC yn cael ei gyllido?

Caiff y GCC ei gyllido'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru am dair blynedd cyntaf ei fodolaeth. Ar ôl y 3 blynedd cyntaf bydd y GCC yn ei ariannu ei hun drwy gynhyrchu ardoll. Daw hyn i rym ym mis Mawrth 2016.

A yw'r GCC yn cynnig gwasanaeth dwyieithog i'w ddefnyddwyr?

Mae'r GCC yn ymrwymo i weithredu'n ddwyieithog. Mae pwynt cyswllt cyntaf y GCC drwy ffôn yn ddwyieithog ac mae nifer o’r aelodau staff yn siarad Cymraeg.

Ble mae'r gwasanaeth wedi eu lleoli?

Mae pencadlys y GCC ym Medwas gyda staff wedi eu lleoli hefyd yn Abertawe a Chyffordd Llandudno.