Skip to content

Caffael yng Nghymru

Caffael yng Nghymru

Mae'r maes caffael cyhoeddus yng Nghymru yn prysur ddatblygu mewn ymateb i'r angen i gydweithio, cyflawni effeithlonrwydd o ran prosesau a sicrhau allbynnau gwell pan fo arian yn brin.

Mae'r adran Caffael yng Nghymru yn ceisio egluro'r gwahaniaeth rhwng sefydliadau a gwasanaethau sydd ar gael i brynwyr a chyflenwyr yng Nghymru.

Caffael yng Nghymru

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC)

Sefydlwyd a chynhelir Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) Cymru gan Lywodraeth Cymru er mwyn rhoi fframweithiau caffael ar waith ar ran y sector cyhoeddus ehangach ledled Cymru.

Ar hyn o bryd mae gennym dros 50 o fframweithiau a chontractau byw sy'n cael eu defnyddio gan aelod sefydliadau o'r sector cyhoeddus yng Nghymru i gael y bargeinion gorau sydd ar gael mewn gwariant cyffredin ac ailadroddus.

Caiff y GCC ei reoli ar sail categori gyda thimau categori yn gyfrifol am ymgysylltu â'r sector cyhoeddus a chyflenwyr. Mae hyn yn sicrhau bod fframweithiau a chontractau yn weithredol ac yn cynhyrchu'r allbynnau angenrheidiol i sefydliadau cwsmeriaid.

Gwerth Cymru

Mae Gwerth Cymru yn sefydliad ar wahân i’r GCC ac yn rhan o Lywodraeth Cymru. Ei nod yw gwella’r canlyniadau caffael cyhoeddus o’r £4.3bn o arian cyhoeddus y bydd Cymru’n ei wario ar nwyddau a gwasanaethau. Mae Gwerth Cymru yn gyfrifol am lunio polisi caffael, am fonitro arferion caffael, am gynorthwyo a chynghori gweithwyr caffael proffesiynol, am ddatblygu’r proffesiwn caffael, ac am gydymffurfio â rheoliadau’r UE.

Mae Gwerth Cymru yn goruchwylio gwaith caffael Llywodraeth Cymru trwy’r Gwasanaeth Caffael Corfforaethol ac mae’n gwsmer i’r GCC ym maes gwariant cyffredin ac ailadroddus.

GwerthwchiGymru

Gwasanaeth drwy’r we yw GwerthwchiGymru i helpu cyflenwyr i ennill contractau’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Gwna hyn drwy ddarparu un man cyswllt lle y gall prynwyr y sector cyhoeddus hysbysebu cyfleoedd a rheoli tendrau. Yn ogystal gall busnesau ddod o hyd i gontractau i geisio amdanynt a hyrwyddo’u gwasanaethau.

Mae gwefan GwerthwchiGymru yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth y gall darpar gyflenwyr cofrestredig ei defnyddio i chwilio am gyfleoedd a chwblhau trafodion.

Busnes Cymru

Gwasanaeth a noddir gan Lywodraeth Cymru yw Busnes Cymru sy’n rhoi gwybodaeth, arweiniad a chymorth i fusnesau ar gynllunio, rheoli, marchnata, cyllid a mentora. Mae ar gael ar-lein, dros y ffôn neu drwy rwydwaith o 11 siop un stop ledled Cymru.

O safbwynt yr GCC gall y gwasanaeth hwn helpu BBaChau yng Nghymru drwy gynnig gweithdai a sesiynau i unigolion ar dendro, ar e-gaffael ac ar gydweithredu â chwmnïau bach eraill i wneud cais ar y cyd, a thrwy gynnig cyfleoedd i fynychu digwyddiadau ‘cwrdd â’r prynwr’. Mae’r GCC yn gweld hyn yn gyfle i gryfhau sylfaen gyflenwyr Cymru, i sicrhau manteision cymunedol ac i wella’r economi.

Dolenni perthnasol

Manylion contractau a fframweithiau sydd ar waith yn awr neu a fydd ar waith yn y dyfodol
A oes gennych gwestiwn am yr GCC?