Skip to content

Sefydliadau sy’n Gwsmeriaid / Aelodau

Sefydliadau sy’n Gwsmeriaid / Aelodau

Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi’i sefydlu er mwyn i’r sector cyhoeddus cyfan gydweithredu i gaffael nwyddau/gwasanaethau a brynir yn gyffredin dro ar ôl tro i Gymru.

Yn sgil yr argymhelliad yn Prynu Doethach mewn Cyfnod Mwy Anodd, crëwyd prosiect y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a sefydlwyd yr Achos Busnes gan gynnwys holl Awdurdodau Lleol Cymru, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yr Heddluoedd, y Gwasanaethau Tân, Addysg Bellach ac Uwch, Llywodraeth Cymru a Chyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru.

Wrth ddatblygu’r Achos Busnes paratowyd rhestr fer o wahanol opsiynau a dewiswyd model lletyol fel yr opsiwn a ffefrid. Cychwynnodd ymgynghoriad ar yr Achos Busnes yn Hydref 2013 a chytunodd yr holl sectorau yn yr achos busnes i ymuno â’r gwasanaeth.

Sefydliadau sy’n Gwsmeriaid / Aelodau

AB

Coleg Caerdydd a’r Fro
Coleg Cambria
Coleg Catholig Dewi Sant
Coleg Ceredigion
Coleg Gwent
Coleg Gŵyr Abertawe
Coleg Merthyr Tudful
Coleg Pen-y-bont ar Ogwr
Coleg Sir Benfro
Coleg Sir Gâr
Coleg y Cymoedd
Grŵp Coleg Castell-nedd Port Talbot
Grŵp Llandrillo Menai
WEA Coleg Harlech

AU

Cofrestrfa Prifysgol Cymru
Prifysgol Abertawe
Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Bangor
Prifysgol Caerdydd
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Prifysgol De Cymru
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Prifysgol Glyndŵr

Awdurdodau Lleol

Cyngor Bro Morgannwg
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Cyngor Dinas a Sir Abertawe
Cyngor Dinas Caerdydd
Cyngor Dinas Casnewydd
Cyngor Gwynedd
Cyngor Sir Ceredigion
Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Sir Fynwy
Cyngor Sir Gaerfyrddin
Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Powys
Cyngor Sir y Fflint
Cyngor Sir Ynys Môn

Cyrff a Noddir gan LC

Amgueddfa Cymru
CCAUC
Chwaraeon Cymru
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Gofal Cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Y GIG

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Ymddiriedolaeth GIG Felindre
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Yr Heddlu

Heddlu De Cymru
Heddlu Dyfed-Powys
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu Gwent

Llywodraeth

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Llywodraeth Cymru

Tân

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Croesawu aelodau

Gall aelodau newydd y GCC ddod o hyd i gyfres o ddolenni cyflym yma i'w helpu i ddechrau arni, gan gynnwys gwybodaeth ynglŷn â phwy y dylid siarad â nhw a sut, ynghyd â'r holl fframweithiau a chontractau y gallwch eu defnyddio.

Dolenni perthnasol

Manylion contractau a fframweithiau sydd ar waith yn awr neu a fydd ar waith yn y dyfodol
A oes gennych gwestiwn am yr GCC?