Skip to content

Y GCC

Y GCC

Mae’r GCC yn ffordd newydd o sicrhau cydweithredu ym maes caffael cyhoeddus yng Nghymru.

Mae'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) yn cefnogi'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wneud y canlynol:

  • cyflawni arbedion arian parod ac arbedion nad ydynt yn rhai arian parod
  • cyflawni economi ffyniannus a chadarn yng Nghymru 
  • gwella llesiant cenedlaethau'r dyfodol

Rydym yn gwneud hyn drwy alluogi'r sector cyhoeddus yng Nghymru i gydweithredu'n agosach wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau. Rydym yn dwyn ynghyd bŵer prynu'r sector cyhoeddus o dros £1bn, sy'n cynrychioli 20 i 30 y cant o wariant cyffredin ac ailadroddus blynyddol Cymru.

Mae gan y GCC 40 o aelodau o staff yn gweithredu mewn tri lleoliad: Bedwas ger Caerffili, Abertawe a Chyffordd Llandudno. Y brif ganolfan weithredol yw Bedwas lle mae'r rhan fwyaf o staff a swyddogaethau cefnogol wedi'u lleoli. Cawn ein rheoli drwy dimau categori sy'n ymateb i ofynion sefydliadau cwsmeriaid ac yn negodi fframweithiau a chontractau ar eu rhan, gan sicrhau'r fargen orau bosibl i'r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Yn weithredol o fis Tachwedd 2013, cynhelir y GCC gan Lywodraeth Cymru.

Llywodraethu

Cyfarwyddir y GCC gan gynrychiolwyr o'r aelod gwsmeriaid y mae'n eu gwasanaethu drwy Fwrdd y GCC a Grŵp Cyflenwi'r GCC. Mae'r cwsmeriaid hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, y GIG, addysg uwch ac addysg bellach, yr heddlu, llywodraeth leol, gwasanaethau tân ac achub a chyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru.

Dolenni perthnasol

Manylion contractau a fframweithiau sydd ar waith yn awr neu a fydd ar waith yn y dyfodol
A oes gennych gwestiwn am yr GCC?