Skip to content

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

DYSGU MWY AM Y GCC

 • Cefndir
  yr GCC
 • Ein
  cwsmeriaid
 • Rheoli
  categorïau

Mae cyllidebau dan bwysau yn y sector cyhoeddus. Mae angen i ni wario arian yn dda er mwyn i gymaint â phosibl fynd i'r rheng flaen – ar addysgu plant, gofalu am bobl sâl ac edrych ar ôl pobl sy'n agored i niwed.

Ar hyn o bryd mae sefydliadau'r sector cyhoeddus yn caffael mwy na £5 biliwn o nwyddau a gwasanaethau i gefnogi'r gwaith o gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, y mae mwy na £1 biliwn ohono yn gyffredin ac yn ailadroddus. O athrawon cyflenwi a thanwydd i gyfrifiaduron a brechdanau, prynwyd pob un o'r nwyddau a gwasanaethau hyn ar wahân yn y gorffennol gan gyrff y llywodraeth, sefydliadau iechyd a chynghorau.

Ein gwaith ni, fel y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, yw cydweithredu â sefydliadau cyhoeddus er mwyn defnyddio ein pŵer prynu ar y cyd i gael bargen dda i Gymru.

Rydym yn rhoi bargen dda iddynt drwy arbed arian i wasanaethau rheng flaen.

Ond nid yw'r fargen dda yn gorffen yno. Rydym yn darparu bargen dda i'r economi drwy wario ein harian gyda busnesau yng Nghymru i gefnogi Cymru fwy llewyrchus.

Ac, am ein bod yn ymroddedig i Gymru, mae ein fframweithiau caffael bob amser yn cydymffurfio â deddfwriaeth a pholisi Cymru. Felly, mae pob penderfyniad rydym yn ei wneud yn ceisio darparu bargen dda ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol a fydd yn gweithio ac yn byw yng Nghymru.

Er mwyn i bobl rannu'r buddiannau, rydym yn benderfynol o fod yn wasanaeth y mae'n hawdd gweithio gydag ef, sy'n bwrpasol ac yn deg.

Dyna sut rydym yn darparu bargen dda i'n cwsmeriaid, ein cyflenwyr ac i bobl Gymru – ffyniant i bawb.

Rhagor o wybodaeth yma

Ein cwsmeriaid yw'r sefydliadau sy'n defnyddio ein fframweithiau a'n contractau.

Mae 73 o sefydliadau yng Nghymru, a elwir yn aelod sefydliadau, wedi cofrestru fel ein cwsmeriaid. Mae'r rhain yn cynnwys pob awdurdod lleol, y GIG, Llywodraeth Cymru a chyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru, yr heddlu a gwasanaethau tân a sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach.

Yn ogystal â'r rhain, mae dros 68 o gyrff cyhoeddus a sefydliadau trydydd sector eraill, gan gynnwys ysgolion, sefydliadau gwirfoddol a chymdeithasau tai, yn defnyddio ein contractau a'n fframweithiau.

Yn gyfnewid am brynu drwy ein contractau a'n fframweithiau, gallwn ddarparu'r bargeinion gorau o ran gwariant cyffredin ac ailadroddus, gan ryddhau arbedion ar gyfer gwasanaethau rheng flaen.

Rydym yn croesawu adborth. Os oes gennych unrhyw beth yr hoffech ei rannu, neu os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn aelod, cysylltwch â ni.

Rhagor o wybodaeth yma

Mae'r GCC wedi mabwysiadu dull o reoli categorïau a gyflawnir drwy saith categori cyffredin sy'n ein galluogi i ddatblygu meysydd arbenigol ar gyfer ein cwsmeriaid:

 • Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau a Chyfleustodau
 • Bwyd a Diod
 • Digidol, Data a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)
 • Fflyd a Thrafnidiaeth
 • Gwasanaethau Corfforaethol a Chymorth Busnes
 • Gwasanaethau Pobl
 • Gwasanaethau Proffesiynol

Ar gyfer pob categori, rydym wedi sefydlu Grwpiau Fforwm Categorïau sy'n ceisio cynnwys cynrychiolwyr o dimau caffael cwsmeriaid yn ogystal ag o'r gwasanaethau y mae angen cymorth caffael arnynt.

Ym mhob un o'r categorïau rydym yn gweithio i fodel gweithredu safonol sy'n ymgorffori egwyddorion Datganiad Polisi Caffael Cymru ym mhob un o'n contractau a chytundebau fframwaith.

Mae ein gwaith ym mhob categori hefyd yn dilyn safonau'r Gymraeg Llywodraeth Cymru yn llawn. Rydym hefyd yn gweithio i ymgorffori'r cod ymarfer ar gyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi.

Mae gweithgarwch ym mhob un o'r categorïau hefyd yn cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae gennym strategaethau categori ar waith sy'n cefnogi'r nodau llesiant a sut y byddwn yn eu cyflawni.

Rydym yn cydweithio'n agos â Gwerth Cymru yn Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i sicrhau bod ein holl fframweithiau a chontractau yn cydymffurfio ag arfer gorau. Mae llawer o'n fframweithiau hefyd yn cydymffurfio ar gyfer prosiectau a ariennir gan yr UE.

 

Newyddion

Dolenni perthnasol

Manylion contractau a fframweithiau sydd ar waith yn awr neu a fydd ar waith yn y dyfodol