Skip to content

Fframweithiau a chontractau

Fframweithiau a chontractau

Manylion am ein fframweithiau a'n contractau byw ar draws pob categori.

Diweddarwyd 9 Ebrill 2018.

Gan fod y wybodaeth yn fasnachol gyfrinachol, caiff gwybodaeth fanwl ynglŷn â fframweithiau a chontractau ei chadw mewn man diogel ar wefan GwerthwchiGymru. Felly, pan fyddwch yn clicio ar deitlau a disgrifiadau'r contractau ar y ddogfen isod, bydd gofyn i chi fewngofnodi i'ch cyfrif GwerthwchiGymru. Os nad oes gennych gyfrif GwerthwchiGymru ewch i'r dudalen gofrestru hon.

Cymalau safonol y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Bydd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) yn diweddaru'r holl gytundebau fframwaith, gan gynnwys templedi contractau yn ôl y gofyn safonol, y mae'r GPDR yn effeithio arnynt cyn i'r ddeddfwriaeth ddod i rym ar 25 Mai 2018.

Dim ond y fframweithiau y gall y GCC eu diweddaru ac ni all ddiweddaru contractau cwsmeriaid, felly dylai cwsmeriaid y GCC fodloni eu hunain bod contractau a roddir cyn 25 Mai 2018 y mae'r GPDR yn effeithio arnynt wedi'u diweddaru er mwyn cynnwys y cymalau perthnasol.

Er y gall cwsmeriaid ddefnyddio'r cymalau canlynol, nid yw'r nodyn hwn yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol ac os oes angen sicrwydd neu gyngor ychwanegol ar eich sefydliad, dylid ceisio cyngor cyfreithiol.

Gwerthwchigymru

Mae'r GPDR yn diogelu data personol ymhellach ac yn gosod rhwymedigaethau llymach ar y rhai sy'n prosesu data personol, am fwy o wybodaeth ewch i: ICO

Lawrlwytho Dogfen