Skip to content

Cyfarwyddwr  – Y GCC

Cyfarwyddwr  – Y GCC

Mae Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn gyfrifol am dîm o 40 o staff gan gynnwys timau o arbenigwyr categori a fydd yn sicrhau bargeinion uchel eu gwerth yn eu meysydd. Mae Cyfarwyddwr yr GCC yn atebol i Fwrdd yr GCC. Ar ôl recriwtio agored, penodwyd Sue Moffatt yn Gyfarwyddwr y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn 2013.
Sue Moffatt

Bu Sue yn gweithio i’r Asiantaeth Genedlaethol Gwella Plismona (NPIA), fel Cyfarwyddwr Rhaglen Caffael Cydweithredol yr Heddlu a Chyfarwyddwr Masnachol, o fis Mawrth 1997 hyd nes i’r NPIA gau yn Rhagfyr 2012. Ers hynny mae wedi bod wrthi, ar ran yr ymgynghoriaeth arbenigol Fulcre Partners Ltd, yn rhoi cyngor ac arweiniad strategol i bartneriaid sector preifat a sector cyhoeddus ar bob agwedd ar gaffael, rheoli rhaglenni a rheoli’r berthynas â chyflenwyr.

Prif ddiben yr NPIA oedd helpu gwasanaeth yr heddlu i gyflawni ei amcanion ac arloesi a hwyluso plismona cydgysylltiedig. Roedd rôl tîm Masnachol a Chaffael yr NPIA yn cynnwys caffael a rheoli contract seilwaith TG cenedlaethol hanfodol yr heddlu; annog caffael cydweithredol ar draws yr holl gategorïau, p’un a oeddent yn rhai TG ai peidio, ar lefel genedlaethol ar draws gwasanaeth yr heddlu; a hybu’r arferion gorau o ran caffael yn yr NPIA ac ym mhlismona’r DU.

Mae Sue wedi treulio rhan helaeth o’i gyrfa yn gweddnewid caffael a rheoli masnachol. Mae hi wedi rhoi arweiniad strategol ar draws gwahanol gymunedau o randdeiliaid yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus, er mwyn sicrhau bod gwaith caffael yn esgor ar nwyddau a gwasanaethau costeffeithiol, gwerth am arian sy’n galluogi sefydliadau i gyrraedd eu nodau strategol yr un pryd â gwella effeithlonrwydd gweithredol a chynyddu a datblygu gallu staff.

Mae gan Sue hanes hir ym maes caffael proffesiynol. Cychwynnodd ei gyrfa gyda BT yn nechrau’r 1980au ac ysgwyddodd sawl rôl, gan gynnwys bod yn rhan o’r tîm i ail-lunio busnes cadwyn gyflenwi BT a rhesymoli’r gweithrediadau logisteg.

Symudodd i Motorola yn y 1990au, ond cadwodd ei chysylltiad â’r diwydiant telathrebu ac roedd y rolau a ysgwyddodd yn cynnwys cyfrifoldeb masnachol am atgyweirio gorsafoedd GSM yn fyd-eang ac arwain y dasg o sicrhau gwaith atgyweirio a logisteg yn Tsieina. Yn ddiweddarach fe’i penodwyd yn rheolwr y gadwyn gyflenwi ar gyfer gweithgynhyrchu gorsafoedd GSM.

Yn 2003, ar ôl cyfnod byr yn y sector gwasanaethau fel Cyfarwyddwr Masnachol TG i Atkins, croesodd Sue o’r sector preifat i’r sector cyhoeddus. Ei rôl gyntaf yn y llywodraeth sifil ganolog oedd Dirprwy Gyfarwyddwr Masnachol yn Criminal Justice IT, rhaglen TG gymhleth a phwysig a oedd yn cysylltu’r systemau TG ar draws y System Cyfiawnder Troseddol.

Treuliodd Sue ddwy flynedd yn datblygu’r gwaith hwn mewn maes ehangach fel Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu Masnachol i’r Swyddfa Gartref, yn ogystal â gweithredu fel Cyfarwyddwr Masnachol i’r Swyddfa Cofnodion Troseddol. Mae ei chyfrifoldebau wedi cynnwys cyrraedd y targedau Gwerth am Arian a amlinellwyd yn Adolygiad Gershon, gweddnewid caffael yn y Swyddfa Gartref a datblygu cysylltiadau strategol â chyflenwyr.

Ei chyflawniadau pwysicaf hyd yma yw: datblygu a gweithredu Rhaglen Caffael Cydweithredol yr Heddlu, rhaglen 4 blynedd a gyflwynodd y syniad o reoli categorïau ar lefel genedlaethol i gynorthwyo’r gwaith yr oedd heddluoedd eisoes yn ei wneud ar lefel ranbarthol a lleol. Oherwydd y rhaglen bu modd i wasanaeth yr heddlu, cyn y dyddiad targed, sicrhau dros £200m o arbedion y gellid eu troi’n arian parod; Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer Ymgyrch Slingshot – aildendro dros 60% o’r gwaith fforensig o fewn 3 mis, ar draws gwasanaeth yr heddlu ar ôl cyhoeddi bod y Gwasanaeth Gwyddor Fforensig i gau, heb unrhyw effaith niweidiol ar lefel nac ansawdd y gwasanaeth i’r System Cyfiawnder Troseddol; cyflawni gwaith caffael ar gyfer Midas, y cyfleuster olion bysedd symudol a Chronfa Ddata Genedlaethol yr Heddlu. Oherwydd ei phrofiad o brosiectau TG mawr, cymhleth a sensitif yn y llywodraeth sifil ganolog a’r sector Cyfiawnder Troseddol, ac oherwydd ei hegni, ei phenderfyniad a’i harbenigedd proffesiynol, bu modd dyfarnu contract y Cynllun Fetio a Gwahardd o fewn pedwar mis i gyhoeddi’r Gwahoddiad i Dendro. Mae’n un o’r contractau TG amlranddeiliad mwyaf sensitif a chymhleth i’r Swyddfa Gartref eu gosod.

Mae Sue newydd ei gwneud yn Gymrawd o’r Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi, i gydnabod ei chyfraniad i faes caffael, ac mae hefyd wedi bod yn aelod o Bwyllgor a Chyngor Sector Cyhoeddus y Sefydliad. Mae ganddi MBA mewn Rheoli Strategaeth a Chaffael ac roedd gynt yn aelod o Bwyllgor Cynghori’r MBA hwn ym Mhrifysgol Birmingham. At hynny rhoes Sue y rhaglen Sgiliau Proffesiynol ar gyfer Llywodraeth ar waith er mwyn datblygu sgiliau staff caffael a masnachol a sicrhau trefn strwythuredig ar gyfer datblygu gyrfa yn y Swyddfa Gartref a’r NPIA.

Dolenni perthnasol

Rhestr lawn o’r saith categori caffael sydd gennym yn yr GCC.
Manylion contractau a fframweithiau sydd ar waith yn awr neu a fydd ar waith yn y dyfodol
A oes gennych gwestiwn am yr GCC?